X-PDF

Дистанционные курсы для педагогов

Поделиться статьей

Муниципальноеобщеобразовательное учреждение

Олойскаясредняя общеобразовательная школа.

 

 

 

 

                                Темэ:  «ДоржоОсоровичЭрдынеев.

                                                    Роман «Ехэуг»

(9класс)

 

 

Багша:Татарова А.Т.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.Һургалгынзорилго: Уран зохеолшыннамтар болонзохеохызамтайтанилсуулга;  романайудхадээрэньажалябуулга, тэдэнэйудхазүбөөройлгуулха;проект түсэблөөд, тэрээнээхэбсооньбэелүүлжэ.                                                                                2. Хүгжөөлгынзорилго:Холбоохэлэлгэ,уншалгындадалхүгжөөхэ;уранзохёолнуудтаhонирхолтүрүүлхэ,шэнэюумэмэдэхэзрмэлзэл, уншаха дура хүмүүжүүлхэ,  зэргэсүүлхэ, өөрынгөөhанамжахэлэхэ, тобшололгаргахашадабарихүгжөөхэ.

3.Хүмүүжүүлгынзорилго:Угсаатаарадайнгаазаншал,харилсахаеhотухаймэдээсэлγргэдхэхэ. 
Хэшээлэйянза: Шэнэмэдэсэ
үгэлгынхэшээл.

Хэрэгсэлнʏʏд:мультимедийнэ  проектор, хрестомати, авторай портрет, уггарбалайсхемэ,карточканууд.

Хэшээлэйябаса

I.                 Организационный этап.

II.              Постановка цели. Мотивация к учебнойдеятельности.

Сайнбайн,ʏхибʏʏд.Урдаурдаhаанхаралсаадмиhэрэлдэн,  иигээдhайндолгиндээрэхэшээлэээхилэебдиХэшээлдээтаанарямарзорилгоурдаатабинагээшэт?Парта дээрэтнайсаарhанхэбтэнэ, тэрээндээрэальгаазуража, зорилгоёобэшэгты.

1.Слайд дээрэбэшээтэй:

-Хʏгшэнаба,хʏгшэнэжы,  баабай, эжы, басаган, хʏбʏʏн, аша. Зээ, гуша, дʏшэ.

Даабари:Эдэʏгэнʏʏдыеуншахадааямарассоциацинуудтанайухаандабииболоноб?(Гэрбулэ, ураг,уггарбал) (Ассоциации)

Багша:МʏнѳѳхэшээлдэД.Эрдынеевэйнамтар ба зохёохызамтайтанилсажа, тэрэнэй  «Ехэуг»гэhэнроманайудхыеньшэнжэлхэбди

III.Актуализация знаний:

1.     На слайде даны несколько определений.Выбрать правильный ответ.

-Нэгэтγрэлэйхγнγγдэйехэбγлэг. 
— Нэгэбаабайhаатараhанγринэр. 
— γнэнсэхэябадалтайхγнγγдболоно. »

Асуудал:Уггээшэмнайюунгээшэб

2.Защита мини-проектов «Минииуггарбал» (Моя родословная)

                ( 2 проекта)

3.     Презентацияпо теме «Творческий путь Д.Эрдынеева».

               (Сообщение2 учеников)

Д.Эрдынеевэйнамтарайболон зохёохызамтайтанилсалга

1       даабари:

4.Д.Эрдынеевэйнабтарбазохёохызамаархронологическа таблица зохёогты. (Составлениехронологической таблицы в тетрадях)

Υхибʏʏддʏʏргэнэ.

Жэл

Υйлэ, хэрэг

 

 

5.Работапо тексту романа.

Нэгэдэхиʏеынхʏнʏʏдэйхоорондохихарилсаа.(Взаимоотношение героев старшего поколения)

Асуудал: Ямархоёругтухайроман соохэлэгдэнэб.?

Слайд дээрэсхемэ:1- МониинАрьяа                     2.Гэндэнэй Лыксэг

ЕхэугайэхитабиhанМониинАрьяа,Адихγгшэн, ГэндэнэйЛыксэггурбанайдγрэнγγдыехаражаγзэе. 

IV.Физминутка. (играет тихаямузыка)                       

Учительчитает текст: «Нюдɵɵанигты.Бэеэhулатабигты. Зүүдэнсообайнабди.Хүгжэм. Олой нютагтамнайхабарайсэнгүүхэндулааханүдэрбайна.Тойроодабяашэмээгүйбайдал. Гансалдуушашубуухайнуудэндэтэндэхүхюухөөрөөдэлгэнэ.Булагуудаймнайуhанаргааханмиралзанурдана. Хабарайдулааханнарандашаража,сэбэрагаараарамилжаhуунат. Юуншьеhаалтахэнэгүй. Хүгжэмзэдэлнэ. Амаралтадүүрээ.Хэшээлдээбусая.»

5. «Танигты!»гэhэннааданаадаябди.(Игра на развитие памяти, внимательности)

1.ЗалууhаанЛыксэгтэйанданγхэд ябаhанЛыксэгэйдγγбасаганАрюухантайгэрлэхэболоод байhанаад, баяжахазорилгоурдаатабяад,Танхабаянай  Адибасагантайгэрлэжэ,бэеэ,Арюуханаамэхэлжэ,γенаhан 
соогооhэшхэлээсэбэрлэхэгэжэhанаагаазобоно. (МониинАрьяа)

2 .Залууhааурданайяаорхеогγй, γгытэйЛыксэгтэнииедайсанмэтэтоолодог,γзэняданябадагбайhанюм.Арьяатайхолболдоодбайхадаа,Арюуханиие  худалаархэлээд,ламанартагалдуулжархиhанбайгаа.Арьяа  γбгэнэйнгɵɵЛыксэгтэйэбээололсожо,залуугайнгааалдууе 
заhахагэхэдэнь, дайсантайнγхэсэжэ,уггарбалааалдахаш гэ- 
жэбайжахараагаад, хорлодогболобо. (. Адихугшэн)

3.Хγндэ хγшэр замгаталhан, бага наhанhаанγншэн,барлагбайhан.УлаанАрмиинсэрэгтэябалсажа, нютагтааколхоз тогтоолсоhон. АдиинахаболохоДанжанииеалаагэжэАдидаанаhансоогоохардуулна.Заводтохγдэлжэ, тγрγγхγдэлмэришэнболобо. (. ГэндэнэйЛыксэг.)

7.Работа по группам. Игра «Саашаньүргэлжэлүүлэ» (Развитиесловесно-логического и абстрактного мышления)

Оньhонʏгэнʏʏдыесаашаньүргэлжэлүүлжэ,удхыеньтайлбарилагты.

1группа:Ойнмодонутатайбогонитой,  —————

(олонзон hайтаймуутай)
2 группа: Эхээсэгынябаhые______________

(хγбγγбасагадтэгшэлхэ. )
3 группа: Хγнболохобагаhаа, ___________

(хγлэгболохоунаганhаа.) 

 

V.Рефлексивно-оценочный этап.

1.Нэгэмэдүүлэлээрхэшээлэйнгээдүнгаргагты!

   2. Сэгнэлтын карточкадээрэсэгнэлтэнүүдыетабигты.

Сэгнэлтын карточка

1.Хэдысээ хэшээлhонирхолтойбайгааб?1 2 3 4 5

2. Хэдысээɵɵртэтнайхэрэгтэйхэшээлүнгэрбэб?1 2 3 4 5

3. Ɵɵрынгɵɵажалсэгнэгты.1 2 3 4 5

VI.Гэрэйдаабари.Хоёрдохиʏеынхʏнʏʏдэйхарилсаатухайхѳѳрѳѳн. (по группам)

 

 

 


Поделиться статьей

Контрольная работа 2 класс

Поделиться статьей

Поделиться статьей 2КЛАСС   Name:__________________________________________________________   Полугодовая контрольная работапо английскому языку УМК Spotlight   I.Запиши недостающие буквы      


Поделиться статьей

Презентация Танец-путь к здоровью

Поделиться статьей

Поделиться статьей Описание презентации по отдельным слайдам: 1 слайд «Танец-путь к здоровью» Работу выполнила: ученица 4«Б» класса Романова Полина Руководитель:


Поделиться статьей

9 класс косвенная речь тест

Поделиться статьей

Поделиться статьей ПОЛУГОДОВОЙМОНИТОРИНГ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В 9 КЛАССЕ   1. Прочитайте текст иотметьте какие из утверждений после текста верны


Поделиться статьей

Слова по теме одежда 6 класс

Поделиться статьей

Поделиться статьей КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  для 6класса 1 ЧЕТВЕРТЬ – 1 ВАРИАНТ   1) Translatethe sentences:       1.


Поделиться статьей

Презентация Виды сказок (3 класс)

Поделиться статьей

Поделиться статьей Описание презентации по отдельным слайдам: 1 слайд Литературные сказкиВиды 2 слайд Сказка – древнейший народный жанр литературы фантастического


Поделиться статьей