X-PDF

Proiect didactic la limba și literatura romănă în. clasa 11(alolingvi) ,,Ultima lună de toamnă”. Ion Druță.

Поделиться статьей

Proiect  didactic de scurtă durată la limba și  literatura română  Clasa 11    data  12.10.2022

Profesor-Caranfil Zoia, IP LT S. Economov

Subiectul:     Ion Druță.  Ultima lună de toamnă.    Lectura și interpretarea textului.

Tipul lecției:  mixtă

Competențe specifice:

CS1.Comprehensiunea vorbirii orale din variate tipuri de mesaje şi surse,manifestând interes şi atitudine pozitivă în procesul de interacţiune verbală.

CS 2. Participareala interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare, demonstrândmotivare, flexibilitate, autonomie în realizarea intenţiilor comunicative.

CS 3.Interpretarea mesajelor scrise/textelor nonliterare şi literare din variatesurse, manifestând interes pentru lectură, gândire critică şi motivare  pentruintegrarea informaţiilor achiziţionate în propriul sistem de valori.

CS 4. Redactareadiferitor tipuri de mesaje scrise pe variate suporturi, demonstrând corectitudine, comportament lingvistic autonom şi responsabilitate pentruexprimarea în limba română literară.

CS 5.Valorificarea experienţelor lingvistice şi de lectură în variate domenii decomunicare în limba română, demonstrând apreciere, respect pentru valorileculturii naţionale/universale, deschidere pentru exprimarea identităţiinaţionale.

UNITĂȚI DECOMPETENȚE:

1.1. Recunoaştereaideilor esenţiale în prezentări, descrieri, discursuri, emisiuni, rapoarte.

1.2. Stabilirea înmesajele audiate a unor puncte de vedere, atitudini, sentimente.

1.3. Analiza uneiinformaţii audiate, din diverse surse, pentru a lua o decizie.

1.4. Ascultareaactivă a diferitor tipuri de mesaje receptate din interacţiuni verbale directe,TV, radio, Internet.

2.1. Redarea rezumativă a mesajuluiunor texte audiate/ lecturate, utilizând diferite repere.

2.2. Descrierea unor întâmplări,fapte, situaţii, evenimente, aplicând normele limbii române literare.

2.3. Caracterizarea unor persoane/personaje, exprimând atitudinea faţă de modul lor de a se comporta, a acționa,a gândi.

2.4. Susţinerea unui punct de vedere,în cadrul unei conversaţii, argumentând opinia proprie personal.

2.5. Prezentarea unor informaţiirelevante de interes personal, utilizând variate surse şi suporturi.

3.1. Lectura autonomă a textelornonliterare şi literare din variate surse şi de pe diferite suporturi.

3.2. Identificarea de informaţii şiopinii relevante, conform obiectivelor stabilite.

3.3. Selectarea de informaţii dinmai multe texte/ surse în scopul îndeplinirii unei sarcini de lucru.

3.4. Aprecierea relevanței șivalorii mesajului unui text lecturat.

3.5. Raportarea mesajului unui textcitit la propriile experienţe de viaţă şi de lectură

4.1. Respectarea exigenţelorortografice, gramaticale şi stilistice în elaborarea textelor scrise.

4.2. Argumentarea justificată aunui punct de vedere, a unei idei, alegeri.

4.3. Elaborarea diferitor tipuri detexte conform ariei tematice.

4.4. Redactarea unui eseustructurat, în baza unei opere literare/experiențe personale.

4.5. Manifestarea preocupăriipentru calitatea mesajelor redactate.

5.1. Aplicarea achiziţiilorlingvistice şi lectorale în diverse domenii de comunicare.

5.2. Prezentarea documentată a unorvalori naţionale/ universale prin intermediul diferitor tipuri de texte.

5.3. Practicarea limbii române îndiverse situaţii de comunicare interculturală.

Obiective operaționale. La finelelecţiei elevii vor fi capabili:

O1- să caracterizeze  2 personajeîn plan comparativ, aducând argumente;

O2- să relateze succind conținutulnuvelei;

O3-să realizeze o analiză critică aunor secvențe în baza ,,Pălăriilor gânditoare,,;

O4-să realizeze o traducereadaptată în limba găgăuză a unui fragmentul din nuvelă;

O5-să redea conținutul unui mesajîn limba română;

O7-să manifeste respect față depărinții săi și  responsabilitate pentru exprimarea corectă în limba țintă,demonstrând comportament lingvistic autohton.

Strategii didactice: discuțiedirijată, lectură expresivă, citate, tehnica „Asociații”, „Harta textului”,tehnica „Favorul lecției”, comentare, expunere de opinie, audiere, evaluare,evaluare reciprocă.

Forme: frontal, în perechi, înechipă, individual.

Resurse și materiale: T. Cristei,  I.Iordăchescu, L. Objelean,  Stahi G. Limba și literatura română. Manual pentruclasa a XII-a instituţiilor cu predare în limba rusă. Editura ARC, anul ediției2010;

laptop, tabla interactivă,prezentare ppt, expoziție de cărți, fișe de lucru,  ilustrații la temă, resurseon-line(aplicații interactive):

•           https://www.youtube.com/watch?v=sYmxGGlSMss

Mentimetr- https://www.menti.com/al3626gr8c5s 

   Learning.apps-  https://learningapps.org/watch?v=p335h64o522

 

Referințe bibliografice:

1.         Curriculum disciplinarla Limba și literatura română(pentru școlile alolingve) 2019. Ghid deimplementare (cl.X-XII).

2.         Educatia online

Secvența lecției

UC

Activitatea    profesorului

Activitatea   elevilor

Resurse  strategice

Evocarea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizarea

Sensului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extinderea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

 

 

 

 

 

 

 

2.4

 

5.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„A exista înseamnă a suferi.”

„Menirea vieţii tale e să te cauţi pe tine însuţi.”

 

Moment organizatoric

Tehnica __Asociații La cuvântul Educație în aplicația ,,Mentimentr;;

Profesorul anunță tema  nouă, propune elevilor să numească UC

Explică criteriile de evaluare, împarte fișele de evaluare(în formă de frunze de arțar)

Verifică tema de la domiciliu:

 

·         Cuvânt despre autor;

·         Istoriografia nuvelei «Ultima lună de toamnă»;

·         Structura nuvelei;

·         Personaje;

·         Ce este nuvela;

·         Povestirea în lanț….

 

Continuăm să ne familiarizăm cu finalul nuvelei:

Lexicul-

Repezând – repede – a se repezi

Ceafă-

Alături –

Se reazemă –

Chică –sin. Cade

Își scarpină-

Tâmpla –

Înfruntând – A înfrunta-одол…..

A coborî fruntea în jos- a lăsa capul în jos.

(Alcătuim enunțuri)

 

-Lectura fragm.8, p.167

 

 

 Conversație în baza textului:

 

1.       Câți copii avea bătrânul tată?

2.       Unde trăiau ei?

3.       De ce nu veneau să-și viziteze părinții?

4.       Ce a hotărât tata? De ce?

5.       Numiți itinerarul bătrânului tată (în baza QR);

6.       De ce bătrânul tată nu are nume?

7.       Ce i-a adus bătrânul soției sale?

8.       Cu ce dispoziție el s-a întors acasă? De ce?

9.       Ce teme abordează Ion Druță în nuvela sa?

(Atrage atenția la exprimarea gramaticală a elevilor)

Lucrul diferențiat:

Ce momente sunt descrise în aceste fragmente?- https://www.youtube.com/watch?v=sYmxGGlSMss

       Marinca 08:0410:38  

       Andrei 19:5831:12

       Anton 38:1046:40

       Serafim 53:5559:53

       Naratorul 01:08:5501:11:05

 

Itinerarul bătrânului tată: https://learningapps.org/watch?v=p335h64o522

sau
Scanați și restabiliți evenimentele din nuvelă

-Analiza textului nuvelei:

 

-Interpretarea mesajelor din fragmentele citite în baza «Pălăriilor gânditoare»:(se atrage atenția la formele gramaticale ale verbelor)

-Caracterizați două personaje, în plan comparativ(Diagrama Venn);

 

-Clasificare Personaje – Perechi-https://learningapps.org/watch?v=pq6ro0q0v22    SAU
Scanați și uniți numele/portretele personajelor și calitățile lor

Cuvântul pedagogului:

Tata socoate opera vieţii sale împlinită şi e, firesc, să fie aşa, căci a trăit o viaţă lungă. De copii a îngrijit şi pomi sădi, şi o fîntînă a săpat.

A lucrat mult ţi cu sufletul, ca la bătrîneţe să obâină toate culorile înţelepciunii ţi ale spiritului uman, al poporului său.

A ştiut cum şi pentru ce se răstoarnă brazda, a ştiut să rostească o vorbă frumoasă la închinarea unui pahar cu vin, a jucat copiii pe genunchii osteniţi, şi acum uite nu mai vin.

 

E o probă a valorilor eterne(???). Copii nu au venit la izvorul vieţii lor şi pe bătrân îl frământă, dacă nu cumva şi-au pierdut esenţele cultivate de veacuri de către neam? Din această simplă pornire desprindem frumoasa idee – rostul omului pe pământ.

 

Vă îndemn să vă respectați părinții- cei mai scumpi oameni. Ei, precum și  bătrânul tata, Vă iubesc în continuare, se gândesc la voi si în bucurie și în durere(întoarcere la Motto-ul lecției). Nu vă uitați părinții, telefonați-i des și spuneți-le că-I iubiți și ei se vor bucura.

 

                 Exprimă-ţi opinia:

1.      La care dintre feciori ai vrea să mergi în vizită? De ce?

2.      Ce „lecţie“ ne oferă Ion Druţă prin nuvela citită?

 

La domiciliu, se explică tema de la domiciliu

 

      Niv. I — ex. 4, p. 169

      Niv. II – a)de scris o scrisoare (de susținere) bătrânului tată         sau

      b) Ex.2, p.168- Propune cîte trei sfaturi pentru părinţi și pentru copii în vederea unei bune înțelegeri între ei.

      Niv. III – Ex.1(Obiectul criticii) , p.169 Citește afirmaţiile și comentează-le, aducînd argumente pro sau contra.

Profesorul solicit elevilor să se evalueze, aducând argumente(pe Frunze)

NOTAREA profesorului, argumentarea notelor.

 

Realizează sarcina solicitată

Audiază, își propun variantele

Prezintă tema de la domiciliu

 

Se expun

 

 

 

 

 

 

Prezintă tema de la domiciliu după planul dat

Se evaluează reciproc

 

 

 

 

Elevii explică lexicul cu ajutorul limbii materne, gesturilor.

 

 

Alcătuiesc enunțuri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturează fr.8, îl adaptează la limba maternă, găg.

 

 

 

 

Răspund la întrebari

 

Ion Druță în această nuvelă tratează temele:

-dorului de casă,

-rostul(предназначение) omului pe pământ și

-a distanțării față de familie și obiceiurile strămoșești.

 

Realizază sarcina

 

 

 

Scanează codul, Realizază sarcina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completează schema

Își prezintă produsul

 

 

 

 

 

 

 

 

În fața clasei ies 6 elevi și în baza criteriilor Pălăriilor gânditoare se expun despre nuvela Ultima lună de toamnă

 

 

 

 

 

 

Elevii (slab mot.): clasificarea in LEARNING.APPS -calităților personajelor

 

Realizază sarcina: caracterizează 2 pers.(în plan comp)

 

 

Realizază sarcina

 

 

 

 

 

 

 

Audiază

 

 

 

 

Numesc valorile eterne ca:

Respectul

Dragostea

Responsabiltatea

Grija

Etc.

 

 

udiază, semantizează

 

 

 

 

 

 

 

 

Se expun

 

 

 

 

 

 

 

Audiază

 

 

 

 

 

Notatează

 

Se evaluează

 

Tehnica Cuvinte asociații în aplicația mentimentr

 

 

 

 

 

Evaluare

Evaluare reciprocă

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrul cu vocab.

 

 

 

 

 

 

 

Lucrul cu man.

Lectura

 

 

 

 

Conversație

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragm. Video

 

 

 

 

 

 

Aplicația

Learning.apps

 

 

 

 

QR-cod

 

 

 

 

 

 

 

Harta textului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnica «Pălăriile gânditoare»:

 

 

 

 

 

 

 

Lucrul cu man.

 

 

Diagrama Venn

 

 

Aplicația

Learning.apps

 

 

QR-cod

 


Поделиться статьей

Электроэнергетика 9 класс презентация

Поделиться статьей

Поделиться статьей Описание презентации по отдельным слайдам: 1 слайд Электроэнергетика 2 слайд ТЭС Основное сырье: Уголь, газ, мазут, сланцевый газ


Поделиться статьей

Разговоры о важном

Поделиться статьей

Поделиться статьей Описание презентации по отдельным слайдам: 1 слайд 2 слайд «Готов к труду и обороне СССР» (ГТО) программа физкультурной


Поделиться статьей

Электроэнергетика 9 класс презентация

Поделиться статьей

Поделиться статьей Описание презентации по отдельным слайдам: 1 слайд Электроэнергетика 2 слайд ТЭС Основное сырье: Уголь, газ, мазут, сланцевый газ


Поделиться статьей