X-PDF

Proiect didactic la limba și literatura romănă în. clasa 12(alolingvi) ,,M. Eminescu. Luceafărul.”

Поделиться статьей

Proiect   didactic de scurtă durată lalimba și  literatura română  Clasa 12    data 25.10.2022

Profesor-Caranfil Zoia, IP LT S. Economov

Subiectul:     M.Eminescu.  Luceafărul. Interpretare și reflecție asupra mesajului textului..

Tipul lecției:  mixtă

Competențe specifice:

CS1.Comprehensiunea vorbirii orale din variate tipuri de mesaje şi surse,manifestând interes şi atitudine pozitivă în procesul de interacţiune verbală.

CS 2. Participareala interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare, demonstrândmotivare, flexibilitate, autonomie în realizarea intenţiilor comunicative.

CS 3.Interpretarea mesajelor scrise/textelor nonliterare şi literare din variate surse,manifestând interes pentru lectură, gândire critică şi motivare  pentruintegrarea informaţiilor achiziţionate în propriul sistem de valori.

CS 4. Redactareadiferitor tipuri de mesaje scrise pe variate suporturi, demonstrând corectitudine, comportament lingvistic autonom şi responsabilitate pentruexprimarea în limba română literară.

CS 5.Valorificarea experienţelor lingvistice şi de lectură în variate domenii decomunicare în limba română, demonstrând apreciere, respect pentru valorileculturii naţionale/universale, deschidere pentru exprimarea identităţiinaţionale.

UNITĂȚI DECOMPETENȚE:

1.1. Receptareasensului global al unui discurs oral în interacţiuni verbale sau întransmisiuni audio-video.

2.2. Caracterizarea unor persoane/ personaje,formulând puncte de vedere proprii, concluzii.

2.5. Prezentarea unordiscursuri/comunicări/proiecte, utilizând diverse surse, suporturi letrice şidigitale.

3.4. Aprecierea valorilor promovateîn textul literar prin integrarea acestora în propriul sistem de valori.

3.5. Raportarea mesajului unui textcitit la propriile experienţe de viaţă şi de lectură.

4.1. Respectarea exigenţelorgramaticale, stilistice şi grafice în elaborarea diferitor tipuri de texte.

4.3. Elaborarea diferitor tipuri detexte pe teme de interes personal.

4.5. Manifestarea responsabilităţiipentru exprimarea în limba română literară, comportament lingvistic 5.3.Practicarea limbii române în diverse situaţii de comunicare, în vedereaintegrării socio-culturale.

Obiective operaționale. La finelelecţiei elevii vor fi capabili:

O1- să caracterizeze 2 personaje (direct/indirect);

O2- să relateze succind conținutul poemului;

O3-să realizeze o analiză critică aunor secvențe din poem;

O4-să lectureze o traducereadaptată în limba română/rusă a unui fragmentul din poem;

O5-să redea conținutul unui mesajîn limba română;

O6- să dovedească receptivitate faţă de propunerea făcutăprin aces demers didactic;

O7 –să fie dispuşi să integrezenoile cunoştinţe în sistemul propriu de valori estetice ;

Strategii didactice: discuție dirijată, lecturăexpresivă, citate, tehnica „Asociații”,  tehnica Piramida personajului,comentare, expunere de opinie, problematizarea, studiul de caz, textulmultimodal, evaluare, evaluare reciprocă.

Forme: frontal, în perechi, în echipă,individual.

Resurse și materiale: T. Cristei, I. Iordăchescu, L.Objelean,  Stahi G. Limba și literatura română. Manual pentru clasa a XII-ainstituţiilor cu predare în limba rusă. Editura ARC, anul ediției 2010;

laptop, tabla interactivă,prezentare ppt, expoziție de cărți, fișe de lucru,  ilustrații la temă, resurseon-line(aplicații interactive):

•           https://padlet.com/zoakaranfil/3kpg0zo5qz6apqf0 -padlet

https://padlet.com/zoakaranfil/Bookmarks — padlet

https://app.wizer.me/editor/preview/KxHm2hhCVkF6 wizer.me

 

Referințe bibliografice:

1.         Curriculum disciplinarla Limba și literatura română(pentru școlile alolingve) 2019. Ghid deimplementare (cl.X-XII).

2.         Educatia online

Secvența lecției

UC

Activitatea    profesorului

Activitatea   elevilor

Resurse  strategice

Evocarea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizarea

Sensului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extinderea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

 

 

 

 

 

2.1

 

2.5

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

 

 

 

 

3.4

 

2.5

 

 

2.1

 

 

3.1

 

 

 

 

1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5

 

 

 

4.5

 

5.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Moment organizatoric

Actualizarea: Profesorul le solicit elevilor în aplicația padlet.com să include idei despre dragoste: https://padlet.com/zoakaranfil/3kpg0zo5qz6apqf0 sau scanează codul QR- 

                                      Motto-ul lecției:

                                                 „A exista înseamnă a suferi.”

Geniul n-are moarte, dar nici noroc

Marele se vede de la depărtare(Esenin)

                                          M. Eminescu

Solicită elevilor să se expună cum înțeleg sensul motto-ului.

Profesorul anunță/ propune elevilor să numească subiectul lecției, UC.

 

Explică criteriile de evaluare, împarte fișele de evaluare(în formă de stele)

Verifică tema de la domiciliu:

 

·         Cuvânt despre autor;

·         Istoriografia poemului ,,Luceafărul,, de

M. Eminescu:

-Anul publicării,

-Geneza/sursa de inspirație

·         Structura nuvelei;

-Personaje;

-Cele 4 tablouri;

·         Ce este poemul;

·         Tematica abordată,

 

Continuăm să studiem / interpretăm/să reflectăm asupra mesajului poemului, dar avem nevoie de cunoașterea unor expresii/cuvinte noi pe care le vom utiliza la lecție:

Lexic:

Capodoperă –

Incompatibil –

A se decepționa-

Înzestrare – одаренность/ талант

Chintesență- sin. Sinteză;

Aspirație – a aspira – a visa(sin.) al ceva – a tinde

 

Omonime:

Ideal(subst.)- țel, scop, desăvârșire, obiectiv;

Ideal(adj.)-perfect, fără defecte (kusursuz, găg.)

(Alcătuim enunțuri)

(Atrage atenția la exprimarea gramaticală a elevilor)

 

Cuvântul pedagogului despr semnificația mesajului poemului și a personajelor:

         Poemul este capodopera operei eminesciene:  reprezintă o chintesenţă a întregii sale creaţii. Precum ați spus Dvs, autorul abordează Marile teme: iubirea, natura, revolta, sacrificiul, însingurarea, viziunea cosmică asupra lumii, soarte omului de geniu – toate în poem se referă la existenţa omului, la idealurile lui spirituale.

De aceea, generaţii după generaţii vor citi poemul, regăsindu-și în el visele proprii.

 Poemul este operă profund simbolică/ alegorică. Personajele capătă valori de simbol: Luceafărul este astrul ce reprezintă idealul spre care aspiră omul pământean. Simbolul acestei aspirații este ,,fata din rude mari împărătești,, care a devenit Cătălina.  

          Cine dorește să caracterizeze aceste personaje, găsiți argumente în poem?!(solicită elevilor să caracterizeze personajele în baza teh. ,,Piramida personajului,,).

Audiază elevii care caracterizează personajele,  evaluează.

Lucrul diferențiat:(elevii slabi): Uniți imaginile date cu reperele date: https://app.wizer.me/editor/preview/KxHm2hhCVkF6

          Profesorul solicită elevilor să-și amintească succinct subiectul poemului(Rezumat)

          Propune elevilor să restabilească imaginii, pe parcursul relatării rezumatului, în ordinea conținutului poemului ,,Luceafărul,, în baza aplicației Padlet: https://padlet.com/zoakaranfil/Bookmarks

Audiază cum elevii relatează.

Propune să se evaluează reciproc elevii, Își spune cuvântul(nota).

 

 

Profesorul concluzioneză:

-Luceafărul simbolizează omul de geniu care dăruiește generos lumină tuturor oamenilor. Luceafărul aspiră materie, spre lumea pământească- vrea s-o cunoască sentimentele pământești, era gata de sacrificii în numele celor dragi-

Profesorul organizează activitatea elevilor în grupe:

I gr. – să comenteze și aprecieze fapta lui Hyperion de a se sacrifica;

II gr. – să prezinte un desene/text multimodal un fragment din poem;

III gr. – să prezinte fragmente pe de rost. (în limba română și rusă sau găgăuză).

 

—(Lectura unor fragmente în baza ex.3(la alegere) p/u elevii slabmotivați)

 

 

Cuvântul pedagogului despre soarta omului de geniu din poem și din viață:

Am spus la început că Luceafărul este un poem autobiographic, adică descrie viața lui M. Eminescu, el a adunat/a sintetizat în acest poem cei mai importanți germeni/fragmente /teme din opera sa nemărginită prin tematică și volum, a redat soarta sa, uneori fiind neînțeles de contemporani. Hyperion este masca/chipul lui M. Eminescu, Hyperion n-a fost ințeles de către Cătălina, retrăind criza puberală, ea i-a cerut nemurirea si el era gata să se dezică de nemurire în numele dragostei. Deci, ei erau incompatibili. De aceea s-a deceționat în oameni, numindu-i chip de lut, s-a întors în lumea sa rece rămas singur.

Am simțit cu toții durerea geniului care va exista veșnic, precum ne spune MOTTO-ul lecției.

Întoarcere la Motto-ul lecției.

 

Și azi înțelegem că Marele se vede de la depărtare. Cu cât mai mulți ani trec, cu atât  mai actual este poetul care a fost numit de către V. Alecsandri :  Luceafărul poeziei românești

               

Exprimă-ţi opinia:

Sarcină diferențiată:

1.      Li se solicită elevilor să se expună cum ar proceda dacă ar fi în locul lui Hyperion?

2.      Pe care din aceste personaje ați dori să-i aveți ca prieteni? De ce?

3.      Ce „lecţie“ ne oferă  mesajul poemului Luceafărul de M. Eminescu?- Ideea care stă la baza poemului este aceea că geniul nu cunoaște moarte, dar nici nu cunoaște fericirea;

 

Vă doresc să aveți în calitate de prieteni așa oameni credincioși precum Luceafărul, vă   îndemn să fiți singuri demni, prieteni devotați. 

 

Tema p/u acasă nu se dă- este vacanță

 

Profesorul solicit elevilor să se evalueze, aducând argumente(pe steluțe)

NOTAREA profesorului, argumentarea notelor.

 

 

Realizează sarcina solicitată

 

 

 

 

 

 

 

 

Audiază, își propun variantele

 

Prezintă tema de la domiciliu

 

 

 

 

Se expun

 

 

 

Prezintă tema de la domiciliu după planul dat

Se evaluează reciproc

 

 

 

 

Elevii explică lexicul cu ajutorul limbii materne, gesturilor.

 

 

 

 

Alcătuiesc enunțuri

 

 

 

 

 

Audiază

Semantizează

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizază sarcina

Doz.(3min.)

Completează ,,Piramida personajului,,-prezintă produsul.

Relatează pe succint rezumatul poemului.

Un elev la tabla interactivă restabilește imaginile date.

Se evaluează reciproc

 

 

Audiază-completează

 

 

Își prezintă produsul;

Declamă 2 perechi de elevi dialogul dintre Hyperion și Cătălina;

-Lecturează 2 -3 fr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audiază

Completează

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audiază

Se expun

 

 

 

 

 

 

Se expun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audiază

 

 

 

 

 

 

Se evaluează

 

Tehnica Cuvinte asociații în aplicația padlet.com

1 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare

 

Evaluare reciprocă

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrul cu vocab.

 

 

 

 

 

 

 

Lucrul cu man.

Lectura

 

 

 

 

 

 

 

Cuvântul viu al pedagogului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnica  ,,Piramida personajului

Aplicația

Wizer.me

 

Elevii (slab mot.)

Relatarea

 

Evaluare reciprocă

 

Aplicația

Padlet

Evaluare

 

 

 

 

 

 

 

Aprecierea faptelor personajelo;

Text multimodal;

Declamare.

Lectura unor fragmente(el.slabmot.)

 

 

 

 

 

 

Cuvântul viu al profesorului

 

 

 

 

Audiere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiu de caz

 

Problematizarea

 

 


Поделиться статьей

Электроэнергетика 9 класс презентация

Поделиться статьей

Поделиться статьей Описание презентации по отдельным слайдам: 1 слайд Электроэнергетика 2 слайд ТЭС Основное сырье: Уголь, газ, мазут, сланцевый газ


Поделиться статьей

Разговоры о важном

Поделиться статьей

Поделиться статьей Описание презентации по отдельным слайдам: 1 слайд 2 слайд «Готов к труду и обороне СССР» (ГТО) программа физкультурной


Поделиться статьей

Электроэнергетика 9 класс презентация

Поделиться статьей

Поделиться статьей Описание презентации по отдельным слайдам: 1 слайд Электроэнергетика 2 слайд ТЭС Основное сырье: Уголь, газ, мазут, сланцевый газ


Поделиться статьей