X-PDF

Распрацоўка ўрока Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага па раздзеле Сінтаксіс і пунктуацыя. 5 клас

Поделиться статьей

Беларуская мова.                                                                                             5клас

Тэма:Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага па раздзеле “Сінтаксіс і пунктуацыя”

 

Мэта:

·                садзейнічаць падагульненню і сістэматызацыі вывучанага па раздзеле  “Сінтаксісі пунктуацыя”, праверыць іх засваенне;

·                развіваць лексіка-граматычны лад маўлення вучняў

 

Ход урока

І. Арганізацыйны момант

ІІ. Выкананне тэста па раздзеле “Сінтаксіс і пунктуацыя”

Тэст па раздзеле: “Сінтаксісі пунктуацыя”

1.                     Выпішыце словазлучэнні: сасна, пойдзем у лес, мы пішам, у садзе, зімоваенадвор’е.

2.                     Выпішыце са сказаў словазлучэнні, абазначце галоўнае слова:

За сцяной лютуе вецер.

За лета зайчанёвырасла ў вялікага шэрага зайца.

3.                     Запішыце сказы, падкрэсліце ў іх граматычную аснову, вызначце тып сказапа мэце выказвання і інтанацыі:

У школе Вася расказаўпра зайца настаўніку.

Паслухай мяне,выпусці птушак!

У хуткім часе Косцяпрынёс у клас пачарнелае цвёрдае сцябло нейкай расліны.

4.                     Выберыце і запішыце сказ, у якім ёсць аднародныя члены сказа, аднародныячлены сказа падкрэсліце як члены сказа:

Праляцела тое летазалатым карагодам незабыўных уражанняў.

Знаёмы доўганогібусел, сіваграк, ластаўка былі не толькі нашыя, але і афрыканскія.

Ноччу распагодзілася.

5.                     Выберыце і запішыце сказ са звароткам:

            1)  Алеша выказаў здагадку, што усе гэтыя птушкі нашыя.

            2) Хадзі, Сяргейка, я табе семачак у кішэню насыплю.

            3) Ад семачак Сяргейка адмовіўся наадрэз.

Представленная информация была полезной?
ДА
58.54%
НЕТ
41.46%
Проголосовало: 984

6.                     Перабудуйце сказ так, каб дзейнік стаў звароткам:

Петрык ідзе па грыбы.

7.                     З тэкста

Ноч. Зіма. У хаце ўсеспяць. Я адваяваў сабе печ. Цяпер ужо не па той прычыне, што вечнамерзну.Проста на печы больш выгадная пазіцыя для маскіроўкі. Лямпа зпрыкручаным кнотам стаіць у самай шыйцы, і таму на хату падае толькі вузкаяпалоска святла. Мерна цікаюць на сцяне ходзікі, але з печы не ўбачыш, колькічасу. Гэта і добра, што не ўбачыш. Няхай спыніцца час, няхай забудуць пра сваеабавязкі пеўні, няхай не цэдзіцца праз замерзлыя шыбіны сіняе зімовае світанне!

                                        (Урывак з апавяданняІ.Навуменкі “Жуль Верн”)

                                выпішыце просты неразвіты сказ;

                                выпішыце просты, апавядальны, няклічны, развіты сказ, падкрэсліце ў імгалоўныя і даданыя члены сказа.

8.                     З папярэдняга тэкста выпішыце складаны сказ, падкрэсліце граматычнуюаснову.

9.                     Выпішыце сказ з простай мовай:

Міша трапіў у часовыяпамочнікі да калгаснага садоўніка.
“Дзяжурны астаецца ў класе”, — сказала Галіна Андрэеўна.
Быў пачатак чэрвеня.

10.                 Растаўце знакіпрыпынку, тэкст запішыце:

Калі ён ішоў са школыАнтоніха стаяла ў веснічках свайго двара.

Свіней пагонішпасвіць  спытала яна Сяргейку.

Паганю.

Займі маю рабую. Вуньяна ходзіць на выгане.

Сяргейка марудзіў задказам і Антоніха паспешліва пачала нешта гаварыць.

                                              (Паводле апавяданняІ.Навуменкі “За капусту”)

 

Дамашняе заданне: прак. 227

 

Рэфлексія

Пытанні да класа:

1. Якія пытанні цізаданні выклікалі ў вас цяжкасці?

2. Якую б адзнаку высабе паставілі за выканане тэста па тэме: “Сінтаксіс і пунктуацыя”?

 


Поделиться статьей
Автор статьи
Анастасия
Анастасия
Задать вопрос
Эксперт
Представленная информация была полезной?
ДА
58.54%
НЕТ
41.46%
Проголосовало: 984

или напишите нам прямо сейчас:

Написать в WhatsApp Написать в Telegram

ОБРАЗЦЫ ВОПРОСОВ ДЛЯ ТУРНИРА ЧГК

Поделиться статьей

Поделиться статьей(Выдержка из Чемпионата Днепропетровской области по «Что? Где? Когда?» среди юношей (09.11.2008) Редакторы: Оксана Балазанова, Александр Чижов) [Указания ведущим:


Поделиться статьей

ЛИТЕЙНЫЕ ДЕФЕКТЫ

Поделиться статьей

Поделиться статьейЛитейные дефекты — понятие относительное. Строго говоря, де­фект отливки следует рассматривать лишь как отступление от заданных требований. Например, одни


Поделиться статьей

Введение. Псковская Судная грамота – крупнейший памятник феодального права эпохи феодальной раздробленности на Руси

Поделиться статьей

Поделиться статьей1. Псковская Судная грамота – крупнейший памятник феодального права эпохи феодальной раздробленности на Руси. Специфика периода феодальной раздробленности –


Поделиться статьей

Нравственные проблемы современной биологии

Поделиться статьей

Поделиться статьейЭтические проблемы современной науки являются чрезвычайно актуальными и значимыми. В связи с экспоненциальным ростом той силы, которая попадает в


Поделиться статьей

Семейство Первоцветные — Primulaceae

Поделиться статьей

Поделиться статьейВключает 30 родов, около 1000 видов. Распространение: горные и умеренные области Северного полушария . многие виды произрастают в горах


Поделиться статьей

Вопрос 1. Понятие цены, функции и виды. Порядок ценообразования

Поделиться статьей

Поделиться статьейЦенообразование является важнейшим рычагом экономического управления. Цена как экономическая категория отражает общественно необходимые затраты на производство и реализацию туристского


Поделиться статьей

или напишите нам прямо сейчас:

Написать в WhatsApp Написать в Telegram
Заявка
на расчет